Mësimore

Aktivitetet mësimore variojnë nga punët praktike brenda dhe jashtë

Kulturore

Formimi kulturor i nxënësve tanë është një pikë e rëndësishme për

Edukative

Një vëmendje të veçantë u kushtohet edhe aktiviteteve edukative të cilat

Sportive

Organizimi i kampionateve apo garave të ndryshme sportive si

Aktivitete jashtëshkollore

Ekskursionet, vizitat e qyteteve të ndryshme dhe aktivitete të tjera