Objektivat

Shkolla synon në tërë veprimtarinë e saj mësimore dhe edukative:
  1. Të zhvillojë më tej personalitetin e nxënësve me vlerat më të larta të një shoqërie përparimtare, tolerante, të vetëndërgjegjshme dhe të dobishme në të gjitha sferat dhe fushat e jetës, duke pasur si shembull moralin dhe etikën më  të lartë.
  2. Të zhvillojë mendimin dhe veprimin e nxënësve në mënyrë të pavarur, krijues dhe kritik, duke kultivuar personalitetin dhe dinjitetin e njeriut të lirë e të vetëdijshëm në zgjedhje dhe vepra.
  3. Të arrijë realizimin e objektivave në aftësimin shkencor dhe intelektual për të gjithë nxënësit, përgatitjen e tyre për përballimin e jetës në përputhje me nevojat e tregut të punës në varësi të fushave me të cilat ata do të përballen.
  4. Të krijojë mundësi studimi dhe aplikimi për zgjerimin e njohurive në universitetet shqiptare dhe të huaja sipas preferencave të studimit dhe prirjeve të nxënësve.
  5. Të jetë një shkollë shembull dhe konkuruese në treg.
  6. Të edukojë nxënësit me vlerat dhe parimet e një qytetërimi shembull dhe ideal për të gjitha kohërat, i cili as nuk vjetrohet, as rinovohet, por është gjithmonë
    aktual duke i shërbyer kështu rregullimit dhe përsosjes së moralit të individit, familjes dhe shoqërisë.